MONITORING EN TRILLING

De meting wordt uitgevoerd met een 3-dimensionaal trillingsmeetsysteem. Hierbij kunnen de trillingsamplituden en frequenties op een bepaalde, kritieke locatie gemeten worden. Dit VM-systeem registreert onbemand de optredende trillingen. Na het beëindigen van de meting kunnen de resultaten verwerkt en uitgeprint worden. Opgetreden trillingen kunnen ontegensprekelijk vergeleken worden met de vooropgestelde normen en/of vereisten (SBR-richtlijn), zodat kostbare discussies en schade-expertisen kunnen vermeden worden.