Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Privacy Beleid

POLICY GEGEVENSBESCHERMING

CNOCKAERT N.V. Langemarkweg(KOM) S/N

7780 Comines-Warneton

BE 0405.469.304

1.          Inleiding

Cnockaert Construct (hierna aangeduid als “Wij/we”) erkent en ondersteunt de privacybelangen van iedereen en eerbiedigt deze belangen wanneer zij persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Cnockaert Construct eerbiedigt met name de privacy van haar klanten, leveranciers en werknemers en andere personen met wie Cnockaert Construct zakelijke contacten heeft. Naast de beperkingen en verplichtingen die in dit beleid zijn vervat, voldoet Cnockaert Construct aan de toepasselijke nationale wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (2016/679), die op 25 mei 2018 van kracht werd (hierna aangeduid als “GDPR”), en alle andere wet- en regelgeving die van toepassing is in de rechtsgebieden waarin Cnockaert Construct haar bedrijf uitoefent.

Opmerking : Dit beleid heeft geen voorrang op andere aankondigingen of contracten die u mogelijk hebt ontvangen.  

2.               Definities

Voor de toepassing van dit beleid gelden de volgende definities:

1)“Persoonsgevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

2)„verwerking” : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

3)bestand” : elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;

4) verwerkingsverantwoordelijke” : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

5)“verweker” : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

6)“ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

7)“derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

8)“toesteming”: van de betrokkene : elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

9)inbreuk in verband met persoonsgegevens” : een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

10)“gegevens over gezondheid” : persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;

11)Bijzondere categorieën van persoonsgegevens”: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

3.               Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op :

· persoonsgegevens die worden verzameld, bijgewerkt, gebruikt of anderszins verwerkt door Cnockaert Construct;

·  persoonsgegevens in elk formaat, waaronder zowel schriftelijke als elektronische dossiers en informatie;

·   persoonsgegevens die Cnockaert Construct voor haar eigen zakelijke doeleinden verzamelt en gebruikt.

In sommige gevallen, verwerken wij persoonsgegevens van andere ondernemingen verwerken. In dergelijke gevallen zullen wij de aan ons overgedragen persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met dit beleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving en gebruiken wij deze gegevens alleen voor zover de eigenaar daarvoor toestemming heeft gegeven.

De voorwaarden van dit beleid zijn ook van toepassing op vertegenwoordigers en aannemers die namens Cnockaert Construct  persoonsgegevens verwerken.

4.               Doeleinde van dit beleid

Dit privacy beleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Het is belangrijk dat u dit privacy beleid leest, evenals andere verwante documenten die wij u eventueel verstrekken, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en verwerken.

Wij behouden ons het recht voor om de privacy beleid te wijzigen volgens ons eigen inzicht. De wijzigingen zullen op onze website worden bekendgemaakt.

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie gebruiken als deel van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie beleid te lezen.

5.               Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd door Cnockaert N.V. met zetel te Langemarkweg(KOM) S/N 7780 Komen-Wasten ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE 0405.469.304, in overeenstemming met de GDPR en andere toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Voor alle vragen, u mag ons contacteren op: info@cnockaertconstruct.be

6.               Verzamelde persoonsgegevens

De gegevens die wij verzamelen hangen af van de interacties die wij met u hebben. We vragen u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zodat we de door u gevraagde producten en/of diensten kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een bestelling plaatst, informatie aanvraagt, solliciteert voor een baan of interactief gebruik maakt van onze website.

Wij hebben de volgende categorieën van persoonsgegevens gegroepeerd om uit te leggen hoe dit soort informatie door ons wordt gebruikt:

·"Identiteitsgegevens": dit omvat de informatie die een specifiek individu uniek (of semi-uniek) identificeert. Bijvoorbeeld: naam en voornaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, adres, nationaliteit, gebruikersnaam, uniek identificatiemiddel, rijregisternummer, foto’s en video’s, enz.

·"Contactgegevens": dit omvat uw factuuradres, afleveradres, e-mailadres,  telefoonnummer, faxnummer, enz.

·"Beroepsgegevens": dit omvat de informatie over beroepsgeschiedenis van een persoon. Het kan gaan om huidige functietitel, arbeidsverleden, referenties, sollicitatiegesprekken, Cv’s, enz.

·Onderwijsgegevens”: de informatie over onderwijsgeschiedenis van een persoon. Het kan gaan om bezochte onderwijsinstelling, beroepsopleidingen, behaalde diploma’s en certificeringen, enz.

·Diensten Gegevens”: dit omvat de gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over diensten die u van ons of wij van u hebben afgenomen, enz.

·financiële gegevens”: dit omvat de informatie die de financiële rekening van een persoon identificeert. Dit omvat bankrekeningnummer en betaalkaartgegevens, terugbetaling kosten, enz.

·"Gebruiksgegevens": dit bevat informatie over uw gebruik van onze website, onze elektronische portalen en platforms, alsmede onze lokale netwerkfaciliteiten (waaronder WiFi) en soortgelijke elektronische diensten, zoals interacties met onze mobiele toepassingen.

·"CCTV- en fysieke beveiligingsgegevens": Dit omvat CCTV-beelden en andere informatie betreffende de toegang tot onze faciliteiten die langs elektronische weg is verkregen;

·bijzondere categorieën van persoonsgegevens”: dit omvat hierboven opgesomde persoonsgegevens (zie Definities n°11). Wij verwerken deze gegevens in beperkte omstandigheden, bijvoorbeeld, wanneer wij daartoe verplicht zijn voor wettelijke of regelgevende doeleinden of wanneer u ons dergelijke informatie hebt verstrekt omdat die nodig is voor een specifieke dienst die wij u verlenen.

Onze diensten zijn niet gericht op, noch bedoeld voor kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder erop te staan dat zij hun ouders vooraf toestemming vragen, voor zover dit wettelijk verplicht is.

U bent er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct, ondubbelzinnig en up-to-date zijn.

7.               Niet verstrekken van persoonsgegevens

Wanneer wij persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of op grond van een overeenkomst dat wij met u hebben en u de persoonsgegevens niet verstrek,  zijn wij mogelijk niet in staat de overeenkomst uit te voeren dat wij met u hebben. In dat geval kan het zijn dat wij moeten weigeren de betreffende diensten te leveren of te ontvangen, maar wij zullen u op de hoogte stellen als dit het geval is op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld.

8.               Hoe worden uw gegevens verzameld of aangemaakt

Meestal, verkrijgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Maar, wij kunnen gebruik maken van andere methoden om persoonsgegevens van en over u te verzamelen of aanmaken. Hierbij vindt u de verschillende methoden:

Directe interacties: U geeft ons uw persoonsgegevens in uw rechtstreekse interacties met ons. U verstrekt ons deze informatie door (de volgende lijst is niet niet-limitatief):

formulieren op onze website in te vullen; 

via onze website:

 • door met ons te corresponderen per e-mail, post of telefoon;

 • door persoonlijk of telefonisch met ons te spreken;

 • tijdens een bezoek aan onze kantoren.

 • Voorbeelden van zulke interacties:

 • U vraagt een vrijblijvend advies/offerte via onze website.

 • U geeft ons persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een specifieke klantendienst die wij voor u verrichten.

 • U geeft ons uw visitekaartje op een evenement of een vergadering.

Openbaar beschikbare gegevens: Wij kunnen uw gegevens verzamelen via openbare databanken. Bijvoorbeeld, via:

 • openbare registers van personen

 • openbare registers van ondernemingen (K.B.O./B.C.E./C.B.E.)

 • andere openbare bronnen, met inbegrip van diensten die toegankelijk zijn op het internet en die u gebruikt voor professionele netwerkdoeleinden, bijvoorbeeld LinkedIn.

Van derde partijen: Sommige gegevens die wij verzamelen, kunnen aan ons worden overgedragen door derden. Bijvoorbeeld, wanneer :

 • onze klant of andere partijen ons uw persoonsgegevens toezenden om het verlenen van onze diensten mogelijk te maken;

 • u uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekt met het doel deze met ons te delen. De rekruteringsbureaus en consultants kunnen uw persoonsgegevens aan ons verstrekken voor rekruteringsactiviteiten;

 • wij communiceren met overheidsdiensten of andere autoriteiten in verband met u of namens u.

Via onze website: Persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. Voor meer informatie zie Cookie beleid.

Als u er echter voor kiest om zich te registreren via een sociale media account (bijvoorbeeld Facebook of Google Plus), worden deze gegevens verzameld via uw sociale media-profiel. Wij raden u aan om de privacy beleid van uw sociale media-serviceprovider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door u sociale media-serviceprovider worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van het inloggen via sociale media. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die u via onze website verstrekt door aan providers van sociale media, tenzij u hiermee instemt.

9.   Doeleinde van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens kunnen om verschillende redenen worden verwerkt, zoals :

 • om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten en voor andere promotionele doeleinden die u aanvraagt;

 • voor contractuele doeleinden;

 • voor direct marketing doeleinden;

 • voor wervingsdoeleinden;

 • voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden ;

Bovengenoemde doeleinden van gegevensverwerking zijn gebaseerd op de volgende wettelijke gronden:

 • de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen;

 • de sluiting en uitvoering van een overeenkomst;

 • de legitieme zakelijke belangen;

 • de door de betrokkene gegeven toestemming (“betrokkene” zie definitie n°1).

In de volgende tabel vindt u meer informatie over de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgronden daarvoor:

Doeleinde

Wettelijke gronden

Om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten en voor andere promotionele doeleinden die u aanvraagt:

Bij het aanvragen van informatie over onze producten en/of diensten kunnen wij om uw persoonsgegevens vragen om uw aanvraag zo efficiënt mogelijk te behandelen.

Wanneer u onze website gebruikt, gebruiken we uw gegevens om het product of de dienst te leveren die/dat u hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld een vrijblijvend offerte aanvraagt,  gebruiken we de contactgegevens die u ons verstrekt om met u te communiceren over uw aanvraag.. 

In veel gevallen moet u, om bepaalde functies op onze website te gebruiken, aanvullende gegevens verstrekken of bijkomende toestemming geven om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken.

·               De sluiting en uitvoering van een overeenkomst

·               De legitieme zakelijke belangen

·               De door de betrokkene gegeven toestemming

 

 

Voor contractuele doeleinden

Vóór de sluiting van een aannemings- of verkoopovereenkomst kan het nodig zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

Tijdens de uitvoering van een dienstverlenings- of verkoopovereenkomst is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

·               De sluiting en uitvoering van een overeenkomst;

·               De door de betrokkene gegeven toestemming

 

Voor direct marketing doeleinden

We kunnen de door u verstrekte informatie alsmede informatie uit andere bronnen, zoals informatie over uw gebruik van onze website, uw bezoeken en uw deelname aan ons evenementen gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. In dit geval worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming voor het gebruik van gedrags- en advertentiecookies en op uw toestemming voor het ontvangen van onze berichten.

·               De door de betrokkene gegeven toestemming

Voor wervingsdoeleinde

Wanneer uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven voor wervingsactiviteiten, zullen wij deze persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over werving en andere mogelijkheden. Als u solliciteert naar een functie binnen Cnockaert Construct zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring voor werving.

 

·               De naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen;

·               De sluiting en uitvoering van een overeenkomst;

·               De legitieme zakelijke belangen;

·               De door de betrokkene gegeven toestemming.

 

Voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden

Wij kunnen gebruiken gegevens over de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze website en diensten om inzicht te krijgen in hun gedrag en voorkeuren (voor meer informatie zie Cookie beleid).

·               De door de betrokkene gegeven toestemming.

 

 

Opmerking: Als en wanneer je registratie op onze website of gebruik van onze website en/of onze diensten kan worden beschouwd

a)als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij,

b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten,

c) een gevaar voor onze website of diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of

d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

10.           Delen van persoonsgegevens

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u onze website en/of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunnen uw gegevens worden gedeeld met derden om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

11.           Hoe worden uw persoonsgegevens behouden en verwerkt

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze privacy beleid vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze privacy beleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt (zie uw rechten in rubriek 13 ).

Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om onze website en/of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging.

Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:

12.           Marketing

Ons bedrijf kan u informatie sturen over producten en/of diensten van ons waarvan wij denken dat die u zouden kunnen interesseren.

Als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketing, kunt u zich op een later tijdstip altijd weer afmelden.

U kunt er altijd voor kiezen onze organisatie ervan te weerhouden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden of uw gegevens aan derden door te geven. Indien u niet langer wenst gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden, gelieve ons te mailen op: info@cnockaertconstruct.be 

13.           Uw rechten

De GDPR verleent de betrokkene verschillende rechten. U vindt deze rechten in de huidige rubriek.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres :  info@cnockaertconstruct.be

Laatst bijgewerkt op 14 juli 2022

Voor meer informatie over GDPR en uw rechten, bezoek www.gdpr.eu